Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan een cursus bij RUIG.

Deelname:

Inschrijving is bindend voor elke deelnemer. Een inschrijving is bindend zodra een online boeking is afgerond. RUIG behoudt zich het recht voor een cursus op korte termijn te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke gebeurtenis op een zo korte mogelijk termijn terugbetaald indien RUIG en/of de deelnemer zich niet kunnen vinden in een andere datum. Verdere claims tegenover RUIG zijn in deze situatie niet mogelijk.

Cursusprijs en geleverde diensten:

Voor de prijzen van de verschillende (smeed)cursussen alsmede de diensten die daarvoor geleverd worden verwijzen we naar onze website.

Betaling en annuleringskosten:

Bij het (online) boeken van een cursus is er sprake van een betaalverplichting jegens RUIG en is er sprake van een totstandkoming van een overeenkomst. Bij boeken moet tenminste de helft van de cursuskosten aan RUIG worden betaald. Het restant moet voor het begin van de cursus zijn overgemaakt op onze rekening of voor aanvang van de cursus op locatie worden betaald per pin of in contanten.

In geval van annulering van de cursus door de deelnemer en/of het niet verschijning op de dag van de cursus door de deelnemer, zullen wij de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

Vanaf 6 weken voor aanvang van de geboekte cursus - 15% van het cursusgeld

Vanaf 4 weken voor aanvang van de geboekte cursus - 50% van het cursusgeld

Vanaf 3 weken voor aanvang van de geboekte cursus - 100% van het cursusgeld

Het staat de deelnemer vrij om ingeval van ziekte of overmacht een beroep te doen op coulance vanuit RUIG. RUIG is echter op geen enkele wijze verplicht hier in mee te gaan. Ze kan een dergelijk verzoek te alle tijde afwijzen zonder opgaaf van redenen.

Vrijwaring:

In geval van persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuiste handelen van de deelnemer, door roekeloosheid of onzorgvuldigheid van de deelnemer draagt RUIG geen aansprakelijkheid. RUIG is enkel aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook in geval er opzet in het spel is en/of grote nalatigheid van de kant van RUIG.

RUIG is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van waardevolle spullen, kleding en/of geld.

RUIG vervangt geen gezondheidsschade en gevolgschade veroorzaakt door deelname aan de cursus.

Elke deelnemer moet voor aanvang van de cursus een aansprakelijkheids-disclaimer ondertekenen. Hiermee verklaart de deelnemer dat ze fysieke gezond is en dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname aan een cursus bij RUIG. De deelnemer verklaart verder dat RUIG enkel aansprakelijk is voor welke geleden schade dan ook veroorzaakt door deelname aan de cursus indien opzet of grote nalatigheid vanuit RUIG de oorzaak is geweest. Door het ondertekenen van de disclaimer bevestigt de deelnemer dat ze de disclaimer in zijn geheel heeft gelezen, begrijpt en aanvaard.